Author: Yoga Saputra

Yoga Saputra
Aku biasa aja sih, hanya anak orang biasa yang suka sama hal-hal yang luar biasa !